14.03.2022 | Komunikat Zarządu Oddziału...

Aktualności » 14.03.2022 | Komunikat Zarządu Oddziału...


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

 3. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.

 4. Przedstawienie projektu porządku Zgromadzenia i Regulaminu.

 5. Wybór Komisji:
  - mandatowej,
  - skrutacyjnej,
  - uchwał i wniosków.

 6. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego przyjęcie.

 7. Odczytanie sprawozdań za 2021 rok:
  - z działalności Zarządu Oddziału,
  - z działalności Komisji Rewizyjnej,
  - z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  - z działalności Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów,
  - sprawozdanie finansowe,
  - z działalności Sądu Koleżeńskiego.

 8. Wręczenie odznaczeń.

 9. Wystąpienie zaproszonych gości.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Sprawozdanie komisji mandatowej.

 12. Przyjęcie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2022 rok.

 13. Dyskusja.

 14. Wolne wnioski.

 15. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków i podjęcie uchwał.

 16. Zakończenie zgromadzenia.