10.01.2019 | Komunikat Zarządu Oddziału...

Aktualności » ARCHIWUM 2019 » 10.01.2019 | Komunikat Zarządu Oddziału...


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

 3. Stwierdzenia ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 7. Sprawozdania z działalności:
  - Zarządu Oddziału,
  - Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  - Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów.

 8. Sprawozdanie finansowe.

 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

 13. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący.

 14. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.

 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.